Garmin

Ksh 33,000.00
(Ksh 38,280.00 inc tax)
Save 2%
Ksh 40,500.00 Ksh 39,800.00
You save: Ksh 700.00
Save 3%
Ksh 34,500.00 Ksh 33,400.00
You save: Ksh 1,100.00
Save 3%
Ksh 37,000.00 Ksh 35,999.00
You save: Ksh 1,001.00
Save 3%
Ksh 60,000.00 Ksh 58,000.00
You save: Ksh 2,000.00
Save 4%
Ksh 49,500.00 Ksh 47,500.00
You save: Ksh 2,000.00
Save 10%
Ksh 29,500.00 Ksh 26,500.00
You save: Ksh 3,000.00 (Ksh 30,740.00 inc tax)
Ksh 64,500.00
(Ksh 74,820.00 inc tax)
Save 3%
Ksh 68,000.00 Ksh 66,000.00
You save: Ksh 2,000.00 (Ksh 76,560.00 inc tax)
Save 1%
Ksh 68,000.00 Ksh 67,000.00
You save: Ksh 1,000.00 (Ksh 77,720.00 inc tax)
Save 13%
Ksh 23,000.00 Ksh 20,100.00
You save: Ksh 2,900.00 (Ksh 23,316.00 inc tax)
Ksh 95,000.00
(Ksh 110,200.00 inc tax)
Ksh 34,999.00
(Ksh 40,598.84 inc tax)
Save 2%
Ksh 30,000.00 Ksh 29,500.00
You save: Ksh 500.00 (Ksh 34,220.00 inc tax)
Save 6%
Ksh 25,000.00 Ksh 23,500.00
You save: Ksh 1,500.00 (Ksh 27,260.00 inc tax)
Ksh 16,500.00
(Ksh 19,140.00 inc tax)
Ksh 54,000.00
(Ksh 62,640.00 inc tax)
Ksh 58,000.00
(Ksh 67,280.00 inc tax)
Ksh 51,000.00
(Ksh 59,160.00 inc tax)