HiTi

 
Save 4%
Ksh 27,500.00 Ksh 26,500.00
You save: Ksh 1,000.00 (Ksh 30,740.00 inc tax)
Ksh 13,700.00
(Ksh 15,892.00 inc tax)
Ksh 208,500.00
(Ksh 241,860.00 inc tax)
Ksh 208,500.00
(Ksh 241,860.00 inc tax)
Ksh 146,000.00
(Ksh 169,360.00 inc tax)
Ksh 139,000.00
(Ksh 161,240.00 inc tax)
Ksh 153,000.00
(Ksh 177,480.00 inc tax)
Ksh 55,600.00
(Ksh 64,496.00 inc tax)
Ksh 306,200.00
(Ksh 355,192.00 inc tax)
Ksh 194,500.00
(Ksh 225,620.00 inc tax)
Ksh 208,500.00
(Ksh 241,860.00 inc tax)
Save 3%
Ksh 175,000.00 Ksh 170,000.00
You save: Ksh 5,000.00 (Ksh 197,200.00 inc tax)