Honda

 
Ksh 72,500.00
(Ksh 84,100.00 inc tax)
Ksh 65,000.00
(Ksh 75,400.00 inc tax)